FSC staat voor Forest Stewardship Council of vrij vertaald ‘Raad voor Goed Bosbeheer’. Deze onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk zet zich in voor goed bosbeheer over de hele wereld. FSC heeft principes geformuleerd waaraan verantwoord bosbeheer moet voldoen, met aandacht voor zowel ecologische, economische als sociale aspecten.

Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de volgende vragen: Worden bij bosbeheer en houtkap de ecologische functies van het bos voldoende beschermd? Respecteert de bosbeheerder de rechten van inheemse volken die in en om het bos leven en wonen? Kunnen de bosarbeiders rekenen op goede arbeidsomstandigheden en krijgen zij een eerlijk salaris?

Wanneer aan alle eisen wordt voldaan, krijgen de producten uit dit bos een FSC keurmerk. Alle producten die hier verder uit vervaardigd worden kunnen – mits controle en opvolging – ook het FSC label dragen. Naast hout en houten producten, gaat het dus vanzelfsprekend ook over papierproducten.

 

FSC certificering

De controle op verantwoord bosbeheer en verantwoorde kap vindt plaats bij de bron: in het bos. Partijen FSC gecertificeerd hout beginnen daarna aan een tocht doorheen de handelsketen (“Chain of Custody”). Hout voor papiertoepassingen gaat bijvoorbeeld van het bos naar de pulpfabriek, naar de papierfabriek en zo verder doorheen de papiersector of grafische sector totdat de laatste schakel het FSC gelabeld product bij de eindklant aflevert.

Om er zeker van te zijn dat het toegepaste hout inderdaad afkomstig is uit een FSC gecertificeerd bos, moet het hout door de hele keten gevolgd kunnen worden. Dat betekent dat alle bedrijven in de keten FSC gecertificeerd moeten zijn. FSC gecertificeerde bedrijven dragen zorg voor traceerbaarheid van de FSC gecertificeerde producten binnen hun bedrijf (zowel bij ontvangst, opslag als verwerking) en houden een goede en sluitende administratie bij.

De bedrijven worden hierop gecontroleerd en krijgen een zogeheten FSC Chain of Custody (CoC) certificaat met bijbehorend uniek nummer. Deze controles worden niet door FSC zelf uitgevoerd, maar door onafhankelijke en erkende certificeringsinstellingen.

Het FSC certificaat geeft zekerheid aan de eindafnemer dat het toeleverende bedrijf (en elke voorliggende schakel) volgens de voorschriften omgaat met FSC gecertificeerd hout of papier en met de nodige garanties FSC papierproducten kan aanbieden. Enkel door te kiezen voor bedrijven met een FSC CoC certificaat kan je bij de aankoop de nodige garanties krijgen dat het om FSC gelabelde producten gaat. 

Bekijk al onze FSC gecertifieerde producten

 

10 algemene principes

FSC heeft een lijst opgesteld van 10 algemene principes en criteria voor verantwoord bosbeheer. Zij gelden voor alle bostypen: tropische, boreale en gematigde bossen, maar ook voor plantages. Deze principes en criteria worden vervolgens verder uitgewerkt en verfijnd naar de lokale omstandigheden.

  • Het bosbeheer voldoet aan de geldende nationale en internationale wetgeving, aan internationale verdragen en afspraken, en aan de principes en criteria van FSC.
  • Eigendoms- en gebruiksrechten ten aanzien van land en bosproducten zijn duidelijk gedefinieerd, vastgelegd en rechtsgeldig.
  • De formele en traditionele rechten van de lokale en/of inheemse bevolking op land en hulpbronnen worden erkend en gerespecteerd.
  • Het sociale en economische welzijn van de bosarbeiders en lokale gemeenschappen wordt met het bosbeheer ook op de lange termijn in stand gehouden of verbeterd.
  • De producten en voorzieningen die het bos biedt worden zodanig efficiënt benut, dat de economische, sociale en ecologische functies van het bos ook op de lange termijn worden veiliggesteld.
  • De biodiversiteit, unieke ecosystemen en andere ecologische en landschappelijke waarden van het bosgebied worden in stand gehouden en beschermd.
  • Er wordt een beheerplan opgesteld en toegepast. In het beheerplan, dat steeds wordt geactualiseerd, staan lange-termijndoelen en middelen duidelijk omschreven.
  • De toestand van het bos, de oogst, en de managementactiviteiten worden regelmatig getoetst, evenals de sociale en ecologische effecten hiervan.
  • Bosbeheer in bossen met een hoge natuur- of cultuurwaarde wordt met extra zorg uitgevoerd, waarbij kenmerkende eigenschappen worden behouden en versterkt.
  • Bosplantages moeten eveneens volgens de principes 1 tot en met 9 worden beheerd. Bosplantages kunnen dienen als aanvulling op de houtoogst uit natuurlijke bossen waarmee bovendien de (exploitatie)druk op natuurlijke bossen afneemt. Het behoud en herstel van natuurlijke bossen dient tegelijkertijd te worden bevorderd.